Hợp Đồng Thuê Kho Xưởng, Kho Bãi Thông Dụng Mới Nhất Năm 2021

bản hợp đồng thuê kho xưởng năm 2021

Mẫu hợp đồng thuê kho xưởng hay thuê kho bãi để kinh doanh sản xuất là 1 trong những loại hợp đồng pháp lý quan trọng đối với các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Một bản hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi chặt chẽ sẽ tạo điều kiện sản xuất kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp. Hãy cùng VietMoving tham khảo về mẫu hợp đồng này nhé!

Mẫu hợp đồng thuê kho xưởng, kho bãi năm 2021

Công ty VietMoving cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng 2021 và kho bãi để giúp Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế – Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp qua website để được tư vấn, hỗ trợ:

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO XƯỞNG VÀ KHO BÃI

(Số: ……………./HĐTNXVKB)

 

Hôm nay, vào ngày …… tháng …… năm ……, Tại ………………………………………………Công ty chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A) (2):

Địa chỉ tại:……………………………………………………………………………………………..……………………

Số điện thoại: ……………………………………………….………… Fax: ……………………………….……………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

MST: ……………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): ……………………………………………………… Năm sinh: ………………………………………..

Chức vụ là: ………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

Là chủ sở hữu của kho xưởng, nhà bãi cho thuê: …………………………………………………………………..

BÊN THUÊ KHO XƯỞNG, NHÀ BÃI (BÊN B):

Địa chỉ tại:……………………………………………………………………………………………..……………………

Số điện thoại: ……………………………………………….………… Fax: ……………………………….……………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép hoạt động số: …………………………………………………………………………………………………………….

MST: ……………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): ……………………………………………………… Năm sinh: ………………………………………..

Chức vụ là: ………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng cùng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG (3) VÀ NỘI DUNG BẢN HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê & bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng & kho bãi nằm trên diện tích đất ….. m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại ………………………………………………………………………..

1.2. Mục đích thuê kho xưởng: ………………………………………………….……………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA BẢN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. năm được tính vào ngày ….. tháng …. năm …. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

2.2. Khi hết hạn bản hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế 2 Bên có thể thỏa thuận và gia hạn.

2.3. Trường hợp 1 trong 2 bên ngưng hợp đồng trước khoanr thời hạn đã thỏa thuận thì cần phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp bản Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả từ trước (nếu có) sau khi đã trừ những khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm & lắp đặt (các trang thiết bị này sẽ được 2 bên lập biên bản & có bản liệt kê đính kèm).

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (4)

3.1. Giá cho thuê kho xưởng, nhà bãi là: ………………………….. đ/m2/tháng (Bằng chữ:               …………………………)

3.2. Bên B sẽ trả trước cho Bên A ……………….. năm tiền thuê kho xưởng, nhà bãi là: ………………VNĐ

(Được ghi bằng chữ: ………………………………………………….…………………………………………………………….)

Sau thời hạn là……… năm, tiền thuê kho xưởng, nhà bãi sẽ được thanh toán …… tháng 1 lần vào ngày ……. mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B nhận kho xưởng, nhà bãi theo thời hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên B thanh toán đủ tiền theo thời hạn & phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên B bảo quản và sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong bản hợp đồng;

d) Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hay sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra;

e) Cải tạo và nâng cấp nhà xưởng, kho bãi cho thuê khi được bên B đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên B;

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện bản hợp đồng theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

f) Yêu cầu bên B giao lại kho xưởng, nhà bãi khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại kho xưởng, nhà bãi sau khi đã thông báo cho bên B trước 06 tháng;

g) Các quyền khác ghi trong hợp đồng.

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao kho xưởng, nhà bãi cho bên B theo thỏa thuận trong bản hợp đồng & hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo đúng với công năng, thiết kế;

b) Đảm bảo cho bên B sử dụng ổn định nhà xưởng và kho bãi trong thời hạn thuê;

c) Bảo trì, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi theo định kỳ hay theo thỏa thuận; nếu bên A không sửa chữa hay bảo trì kho xưởng, nhaf bãi mà gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường;

d) Không được đơn phương chấm dứt banr hợp đồng khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên B đồng ý chấm dứt bản hợp đồng;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

f) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Những nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

1. Yêu cầu bên A giao kho xưởng, nhà bãi theo thỏa thuận trong hợp đồng;

2. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về kho bãi, nhà xưởng;

3. Được đổi nhà xưởng, kho bãi đang thuê với người thuê khác nếu như được bên A đồng ý bằng văn bản.

4. Được cho thuê lại 1 phần hay toàn bộ căn nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong bản hợp đồng hay được A đồng ý bằng văn bản;

5. Được tiếp tục thuê theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

6. Yêu cầu bên A sửa chữa thi công nhà, công trình xây dựng trong trường hợp kho xưởng, nhà bãi bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

7. Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A đã gây ra;

8. Đơn phương chấm dứt thực hiện bản hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản vào năm 2014;

9. Những quyền khác trong hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

1. Bảo quản, sử dụng kho xưởng, nhà bãi đúng công năng, thiết kế & thỏa thuận trong hợp đồng;

2. Thanh toán đủ tiền thuê nhà xưởng, kho bãi theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Sửa chữa hư hỏng của kho bãi, nhà xưởng do lỗi của mình gây ra;

4. Trả kho xưởng, nhà bãi cho bên A theo đúng thỏa thuận trong bản hợp đồng;

5. Không được thay đổi, cải tạo và phá dỡ nhà xưởng, kho bãi nếu không có sự đồng ý của bên A;

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây nên;

7. Những nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN BIÊN BẢN HỢP ĐỒNG

6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê kho xưởng, nhà bãi khi bên B có một trong những hành vi sau đây:

a) Thanh toán tiền thuê kho xưởng, nhà bãi chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong bản hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên A;

b) Dùng nhà xưởng, kho bãi không đúng với mục đích thuê;

c) Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng kho xưởng, nhà bãi thuê;

d) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hay cho thuê lại nhà xưởng, kho bãi đang thuê mà không có thỏa thuận trong hợp đồng hay không được bên A đồng ý bằng văn bản.

6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện biên bản hợp đồng thuê kho xưởng, nhà bãi khi bên B có 1 trong những hành vi sau đây:

a) Không sửa chữa kho xưởng, nhà bãi khi nhà xưởng, kho bãi không đảm bảo an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B;

b) Tăng giá thuê kho xưởng, nhà bãi bất hợp lý;

c) Quyền sử dụng kho xưởng, nhà bãi bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

6.3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê kho xưởng, nhà bãi phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: NHỮNG CAM KẾT CHUNG

7.1. Bên A cam kết kho xưởng, nhà bãi cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hay để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hay không bị giải tỏa); cam kết nhà ở bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên B.

7.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ những thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

7.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, và không bị ép buộc hay lừa dối. Trong quá trình thực hiện bản hợp đồng, nếu cần phải thay đổi hay bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên sẽ thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của cả 2 bên, phụ lục hợp đồng mang giá trị pháp lý như hợp đồng này.

7.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng & đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

7.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật & không trái đạo đức xã hội):

………………………………………………….……………………………………………………………………………..

>> Xem thêm : Quy trình Chuyển Kho Xưởng Trọn Gói Chuyên Nghiệp, An Toàn

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP

Tranh chấp phát sinh liên quan đến bản hợp đồng này hay việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền xét xử.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA BẢN HỢP ĐỒNG (5)

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý vào ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm ……

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên sẽ giữ 1 bản & có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                          Chức vụ

(Ký tên và đóng dấu)                                          (Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Việc công chứng hay chứng thực hợp đồng này quy định tại Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(2) Tổ chức, cá nhân cho thuê kho xưởng, nhà bãi phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(3) Nhà xưởng, kho bãi cho thuê phải đáp ứng nững điều kiện quy định tại Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản vào năm 2014;

(4) Giá thuê & phương thức thanh toán được thực hiện theo quy định ở Điều 15 và Điều 16 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(5) Thời điểm có hiệu lực của bản hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

>> Xem thêm: Dịch Vụ Cho Thuê Kho Xưởng Giá Rẻ, Đảm Bảo Tphcm

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi 2021

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, hợp đồng thuê kho bãi của công ty doanh nghiệp. Bên thuê xưởng khi sử dụng diện tích thuê để đăng ký đầu tư, xin giấy phép con hay xuất trình với cơ quan nhà nước cần chú ý kiểm tra kỹ quyền cho thuê lại nhà xưởng dư thừa của công ty, doanh nghiệp cho thuê theo Điều 175 luật đất đai 2013.

Hướng dẫn làm bản hợp đồng thuê kho xưởng
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê kho xưởng gửi hàng

Nhà xưởng thi công xây dựng trên đất trả tiền hàng năm không được quyền cho thuê lại theo Luật đất đai 2013. Do đó khi ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng bên đi thuê cần phải kiểm tra thật kỹ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu & quyền cho thuê nhà xưởng trước khi ký kết. các vấn đề cần lưu tâm bao gồm:

Điều kiện để được phép cho thuê nhà xưởng theo quy định mới:

  • Công ty cho thuê kho xưởng có ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh BĐS.
  • Nhà xưởng đã hoàn thành thủ tục thi công xây dựng & có biên bản hoàn công có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư phải có mục tiêu cho thuê lại kho xưởng, nhà bãi dư thừa hoặc có quyết định của UBND tỉnh về việc công ty, doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.

Điều kiện có hiệu lực của bản hợp đồng thuê nhà xưởng:

  • Hợp đồng được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên & người thay mặt tổ chức ký kết hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Nhà xưởng thuộc đối tượng được cho thuê theo đúng Luật đất đai 2013.
  • Hợp đồng được lập thành văn bản & có những điều khoản thỏa thuận không trái quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 & Bộ luật dân sự 2015.
  • Thời hạn cho thuê phù hợp cùng với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Hy vọng với bài viết chia sẻ về mẫu hợp đồng thuê kho xưởng năm 2021 bên trên có thể mang lại những kiến thức hữu ích cho bạn. Chúc các bạn thực hiện việc chuyển kho xưởng của mình nhanh chóng và hiệu quả!

>> Xem thêm: [Chia sẻ] Kinh nghiệm thuê kho bãi, nhà xưởng hiện nay

Rate this post

0979.847.807

0909.847.807